مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی

تلفن: 09640

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر