مسئول جدید اداره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر معرفی شد

با موافقت کمیته انتصابات استان یزد، خانم سمانه صدیقی به سمت سرپرست اداره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر منصوب شد. خانم صدیقی، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه و دارای مدرک دکترای میکروبیولوژی می باشد. پیش از این، آقای دکتر سیدمرتضی سیفتی رئیس اداره پژوهشی واحد اشکذر بوده است.