مسابقات شفاهی قرآن – برگزاری مسابقات قرآن و عترت بخش شفاهی

برگزاری مسابقات قرآن و عترت بخش شفاهی

(ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان گرامی )

زمان : چهارشنبه 95/2/1 ساعت 13

مکان برگزاری (برادران) : نمازخانه سایت اصلی دانشگاه

مکان برگزاری(خواهران) : نمازخانه خوابگاه دانشجویی مهر خواهران