مسابقات شفاهی قرآن و عترت (بخش شفاهی)

ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان
مرحله استانی
زمان : دوشنبه 96/2/25 ساعت 8 صبح
مکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد