مسابقه کتابخوانی اینترنتی «مسئله حجاب»

ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
(همراه با جوایز)
منبع مسابقه : صفحات 62 تا 111 و صفحات 219 تا 229 کتاب مسئله حجاب استاد شهید مطهری
فایل الکترونیکی رایگان می باشد : motahari.ir
زمان برگزاری مسابقه 14 تا 30 اردیبهشت 98
کانون قرآن و عترت دفتر فرهنگ اسلامی