معرفی گروه همخوانی و مدیحه سرایی مُهَیمِن

جهت برنامه های فرهنگی و قرآنی

هماهنگی آقای زادمهر (5406-358-0913)

کانون قرآن و عترت دفتر فرهنگ اسلامی