منابع مسابقات کتابخوانی امور فرهنگی دانشگاه

احکام برادران

احکام خواهران

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه-دانشجویان

نماز

تفسیر المیزان