منتخبین محفل انس و تدبر در قرآن 95/1/19

1- خانم فهیمه جعفری

2-آقای سیدعلی میرجلیلی

3-خانم الهام زارع

4-آقای صادق محمدزاده

به هرکدام از منتخبین، کارت هدیه یکصد هزار ریالی تقدیم گردیده است.