نشاط فرهنگی

دانشجویانی که تمایل به همکاری افتخاری با دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه دارند، می توانند تاپایان بهمن ماه 95 به دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه مراجعه نمایند
دفتر فرهنگ اسلامی