نشاط فرهنگی

Last Updated on

دانشجویانی که تمایل به همکاری افتخاری با دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه دارند، می توانند تاپایان بهمن ماه 95 به دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه مراجعه نمایند
دفتر فرهنگ اسلامی