آدرس ثبت نام:

https://sc.iauec.ac.ir/departmentinfo/1

زمان ثبت نام: 1400/7/4 تا روز یکشنبه 1400/7/11

زمان نشست علمی-تخصصی دوشنبه 1400/7/12 از ساعت 16 الی 18

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر