نشست کتابخوان

نشست کتابخوان
زمان : پنج شنبه 96/8/25 ساعت 14:30
مکان : سالن کنفرانس دانشگاه
امور فرهنگی دانشگاه