اگر کسی مقید باشد نماز را اول وقت بخواند

به جایی که باید برسد خواهد رسید. بهجت عارفان

ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر