اگر کسی مقید باشد نماز را اول وقت بخواند به جایی که باید برسد خواهد رسید. (بهجت عارفان در حدیث دیگران ص 121)

ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر