نماز جماعت ظهر و عصر

اول وقت شرعی
در نمازخانه سایت اصلی برگزار می گردد
کانون فرهنگی معراج