نوای زورخانه ای (پهلوانی)

زمان : پنج شنبه 97/2/13 ساعت 12
مکان : سالن کنفرانس خلیج فارس
هیأت حضرت امام صادق (ع)