همایش زبان شناسی رایانشی در تاریخ 98/8/30

ارسال مقاله تا 98/1/15

تلفن تماس : 88046890

رایانامه : hamayesh at isi.ir

محورهای همایش :

-پردازش واژه

-ماشین ترجمه

-پردازش گفتار و متن

-تجزیه نحوی خودکار

-سیستم پرسش و پاسخ

-استاندارد سازی داده زبانی

-برچسب دهی نقش معنایی

-یافتن خودکار ارجاع ضمیر

-برچسب دهی مقوله دستوری

-تهیه شبکه های معنایی واژگان

-تشخیص موجودیت های نامدار

-استخراج اطلاعات از داده زبانی

-موتورهای جستجو و بازیابی اطلاعات

-پردازش ساخت اطلاعی در جمله و متن

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر