همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا

زمان: آبان ماه 99

آدرس: health-corona.iaun.ac.ir

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر