فرهنگ سازی، لازمه موفقیت و پیشرفت است

دانشجویانی که علاقه به همکاری در حوزه فرهنگی دانشگاه دارند می توانند با شماره تلفن 03532725951 داخلی 264 تماس داشته باشند.

امور فرهنگی دانشگاهی