پذیرش سه مقاله از کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

سه مقاله از آقای سیدعباس میری اشکذری، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در اولین همایش ملی «تربیت دینی راهی به سوی تعالی» که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد برگزار شد پذیرفته شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این مقالات شامل : بررسی عوامل اعتقادی-فرهنگی در ازدیاد نسل از منظر قرآن و روایات، بررسی مبانی ازدیاد نسل از دیدگاه قرآن و روایات به صورت پوستر و بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی در ازدیاد نسل از منظر قرآن و روایات می باشد که به صورت سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفتند.