پذیرش مقاله دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در مجله بریتانیایی Geomicrobiology

مقاله دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با عنوان «جداسازی و شناسایی مولکولی میکرو ارگانیسم های هالوفیل از اطراف معدن اورانیوم کویر ساغند یزد» با ضریب تأثیر 609/1 در مجله Geomicrobiology چاپ شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مقاله زهرا سالاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی واحد اشکذر با عنوان جداسازی و شناسایی مولکولی میکرو ارگانیسم های هالوفیل از اطراف معدن اورانیوم ساغند یزد به راهنمایی دکتر محمدجواد کاظمی، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در Geomicrobiology Journal مورد پذیرش و چاپ قرار گرفت. لازم به ذکر است ناشر این مجله taylor & francise
می باشد.