پویش ایران مهربان

دانشگاه آزاد اسلامی به پویش ایران مهربان پیوست

شعار: هر همکار یک فرزند معنوی

(اساتید-دانشجویان-کارمندان)

دانلود فرم های پویش