چاپ کتاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

کتاب جهت گیری الهی-فرهنگی در تدریس رشته زیست شناسی توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، این کتاب توسط دکتر محمود دهقانی اشکذری، استادیار گروه زیست شناسی واحد اشکذر و با همکاری حجت الاسلام محمدمهدی حرزاده، رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان یزد و دکتر سیدمرتضی سیفتی، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی واحد اشکذر و دکتر رؤیا زمانی و با مقدمه دکتر احمد مجد؛ چهره ماندگار و پدر علم زیست شناسی ایران در پنج فصل و 176 صفحه تألیف و به چاپ رسید.
هدف از تدوین این کتاب، تهیه محتوای مناسب برای استادان و مدرسانی است که معتقد و متمایل به تدریس با جهت گیری الهی-فرهنگی هستند. این کتاب در شمارگان هزار نسخه و از سوی دفتر نشر معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها منتشر شده است.