کتاب طراحی سیستم های تبرید و سردخانه توسط محمدعلی صباغی ندوشن، مدیرگروه سابق رشته تأسیسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به چاپ رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این کتاب که حاصل ترجمه و تألیف محمدعلی صباغی ندوشن و علی محمد رسولیان می باشد در پنج فصل و در شمارگان 2000 نسخه از طرف انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به رشته تحریر درآمده و ضمن معرفی تبرید و کاربردهای آن در صنعت، به بررسی انواع مبردها و روغن های مورد استفاده در سیکل تبرید و روش محاسبه بار سردخانه و سیکل های تبرید تراکمی و تبرید جذبی پرداخته است.