کارگاه آسیب های تأخیر در ازدواج

با حضور دکتر حبشی

ویژه مجردها

زمان : یکشنبه 95/9/21 ساعت 19:30

مکان : سالن شهید پاک نژاد دانشگاه فرهنگیان

دفتر فرهنگ اسلامی.