کارگاه آموزشی روش های ناصحیح مطالعه

دکتر محسن عزیزی

زمان : پنج شنبه 97/9/29 ساعت 12-13

مکان : سالن کنفرانس خلیج فارس

کانون نوآوری اندیشه دفتر فرهنگ اسلامی