کارگاه آموزشی شکاف فرهنگی

زمان : یکشنبه و دوشنبه 9 و 97/10/10 ساعت 12-9 و 18-14

ویژه اعضای هیأت علمی و کارکنان

ثبت نام : sc.iauec.ac.ir

دفتر فرهنگ اسلامی