کارگاه تاجر جوان

با موضوع :
کاربرد روان شناسی در اقتصاد رفتاری
با حضور جناب آقای دکتر میرجلیلی :
• دانشیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی
• عضو شورای تحول در علوم انسانی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
• عضو شورای متون و کتب علوم انسانی دانشگاه ها
• مسئول بررسی متون اقتصاد مقاومتی
زمان :
پنج شنبه 95/11/28 ساعت 12:20
مکان :
سالن کنفرانس خلیج فارس

کانون فرهنگی سلامت و بهداشت روان
با همکاری کانون فرهنگی نوآوری اندیشه