کارگاه خوشنویسی با خودکار و قلم نی «ویژه خواهران»

زمان : سه شنبه ها ساعت 14:30 الی 13
مکان : سالن کنفرانس دانشگاه
نکته: اولین کارگاه پنج شنبه 96/7/27 بعد از نماز جماعت ظهر و عصر
کانون فرهنگی ادب و هنر