کارگاه خوشنویسی با خودکار و قلم نی «ویژه برادران»

زمان : پنج شنبه ها ساعت 12 الی 13
نکته 1 : حدنصاب کلاس 10 نفر می باشد
نکته 2: اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند.
* اعضای کانون های فرهنگی از 80 درصد تخفیف برخوردار می باشند.
کانون فرهنگی ادب و هنر