کارگاه سواد رسانه ای در فضای مجازی

زمان : چهارشنبه 95/8/12 ساعت 12

مکان : سالن کنفرانس دانشگاه

کانون فرهنگی دانشجویی نوآوری اندیشه