کارگاه مدیریت روابط در خانواده

با حضور دکتر حبشی

ویژه مزدوجین

زمان : یکشنبه 95/9/21 ساعت 18

مکان : سالن شهید پاک نژاد دانشگاه فرهنگیان

اعلام حضور، ارسال 1 به 30008508263992

دفتر فرهنگ اسلامی.