کتاب آذرخش کربلا – 16

هرگاه دیدی کسانی درباره دین بدگویی و به آن اهانت می کنند به آنان نزدید نشو تا زمانی که به بحث دیگری بپردازند . سوره انعام آیه 68 ص 29