کتاب آذرخش کربلا – 17

به فرموده قرآن کسانی که در دنیا به سبب همنشینی با کافران منافق می شوند و در آخرت نیز همراه کافران داخل جهنم خواهند شد . ص 3 نساء / 140