کتاب آذرخش کربلا – 19

همانطور که بدن سیستم جذب و دفع دارد و موارد مورد نیاز برای رشد را جذب و موارد زیان آور و سموم را دفع می کند روح هم اینچنین است جاذبه ی روانی باعث می شود کسانی که برای او مفید هستند دوست بدارد و کسانی که برای او ضرر دارند دشمن بدارد . ص 31