کتاب آذرخش کربلا – 20

دشمن و کینه ما با دشمنن اسلام و بیزاری مان از آمریکا به تأسی از حضرت ابراهیم (ع) است . ص32