کلاس جبرانی درس آموزش و پرورش ابتدائی و متوسطه استاد خانم دکتر میرآتشی، جمعه 95/10/2

کلاس جبرانی درس آموزش و پرورش ابتدائی و متوسطه استاد خانم دکتر میرآتشی، جمعه 95/10/2 ساعت 10-12 برگزار می گردد.