کلاس جبرانی ژنتیک پروکاریوت استاد دکتر سیفتی، جمعه 95/10/10

کلاس جبرانی ژنتیک پروکاریوت استاد دکتر سیفتی، جمعه 95/10/10 ساعت 9 تا 17 برگزار می گردد.