کنفرانس ملی معماری، عمران، هنر اسلامی، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

زمان: 6 آذر 99

آدرس سایت: www.icacu.ir.conference.tabriziau.ac.ir