16 آذر روز دانشجو گرامی باد

روز دانشجو

روز عدالت خواهی و استکبار ستیزی

بر تمامی رهپویان علم و دانش مبارک باد.

امور فرهنگی دانشگاه