جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/4/13 ساعت 10 صبح

Last Updated on

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

شناسایی گونه های اشریشیا کلی عامل عفونت بیمارستانی با روش های مبتنی بر کشت و PCR در بیمارستان ضیائی اردکان

استاد راهنما:

دکتر سمانه صدیقی

دانشجو :

محمد ابوطالبی کوشکنو

زمان :

پنج شنبه 98/4/13

ساعت 10 صبح

مکان : سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/3/30 ساعت 15

Last Updated on

رشته برق

عنوان:

بررسی تأثیر شرایط اقلیمی بر کیفیت توان سیستم فتوولتائیک نصب شده در شهر اشکذر

استاد راهنما:

مهندس مهدی دهقانی اشکذری

استاد مشاور:

دکتر علیرضا انتظاری زارچ

دانشجو:

کاظم میرعبداللهی

زمان :

پنج شنبه 98/3/30 ساعت 15

مکان : سالن کنفرانس خلیج فارس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/3/30 ساعت 16

Last Updated on

رشته برق

عنوان :

بررسی تأثیر شرایط اقلیمی بر کیفیت توان سیستم های فتوولتائیک در شهر یزد

استاد راهنما:

مهندس مهدی دهقانی اشکذری

استاد مشاور :

دکتر علیرضا انتظاری زارچ

دانشجو :

حسین کریمی زارچی

زمان : پنج شنبه 98/3/30 ساعت 16

مکان : سالن کنفرانس خلیج فارس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/10 ساعت 15

Last Updated on

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان:

بررسی رابطه بین شفقت با خود و هوش هیجانی با سرزندگی هیجانی در فرهنگیان بازنشسته ناحیه یک یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

محمد کوچک زاده

زمان:

چهارشنبه 97/11/10 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/10 ساعت 13

Last Updated on

رشته مشاوره

عنوان:

بررسی رابطه ساده و چند گانه باورهای ارتباطی و سبک های اسنادی با رضایت زناشویی در فرهنگیان متأهل شهرستان اشکذر

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

راضیه مؤمنی اشکذری

زمان:

چهارشنبه 97/11/10 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/10 ساعت 14

Last Updated on

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان:

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای مخاطره آمیز در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دورم ناحیه 1 یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

امیر کوچک زاده

زمان:

چهارشنبه 97/11/10 ساعت 14

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/11 ساعت 10

Last Updated on

رشته میکروبیولوژی

عنوان:

جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از محصولات لبنی بومی و بهینه سازی تولید باکتریوسین تحت شرایط مختلف کشت

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد کاظمی

دانشجو:

یاسمن یوسفی

زمان:

پنج شنبه 97/11/11 ساعت 10

مکان :

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/11 ساعت 8:30

Last Updated on

رشته میکروبیولوژی

عنوان:

مقایسه اثر ضد میکروبی انواع گلاب و سرکه های سیب صنعتی و سنتی روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

استاد راهنما:

دکتر احمد مصدق مهرجردی

دانشجو:

سمانه کوگلی تفتی

زمان:

پنج شنبه 97/11/11 ساعت 8:30

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/11 ساعت 11

Last Updated on

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:

پیش بینی عملکرد خانواده بر اساس تعارضات زناشویی، هوش هیجانی و تمایز یافتگی خود در کارکنان مرد بانک های دولتی شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر جعفری

استاد مشاور:

دانشجو:

رضا یوسفی

زمان:

پنج شنبه 97/11/11 ساعت 11

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/11/11 ساعت 15

Last Updated on

رشته مشاوره

عنوان:

اثربخشی آموزش خودکنترلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اشکذر

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

فاطمه نوری زاده

زمان :

پنج شنبه 97/11/11 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس