جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/28 ساعت 11:30

رشته زیست شناسی

عنوان:

غربالگری، جداسازی و شناسایی مولکولی آرکی های هالوفیل مولد آنزیم های هیدرولازی از دریاچه نمک ماهشهر

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد کاظمی

استاد مشاور:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

فریبا مهدی نژاد

زمان : پنج شنبه 98/6/28 ساعت 11:30

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/21 ساعت 13

رشته زیست شناسی

عنوان :

بررسی ارتباط تکثیر سانتروزوم (CA) و ناپایداری کروموزومی (CIN) در بافت توموری افراد مبتلا به سرطان پستان با تغییرات بیان ژن های CETN1 ، CETN3 و CNTROB

استاد راهنما:

دکتر منصور صالحی کهریزسنگی

استاد مشاور:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو:

پیام خیرمند پاریزی

زمان :

پنج شنبه 98/6/21 ساعت 13

ساعت :

مکان :

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/21 ساعت 14

رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

عنوان:

بررسی ارتباط ترانزیشن های rs4646903 و rs1048943 ژن CYP1A1 با ناباروری ایدیوپاتیک در جمعیت مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری کاشان

استاد راهنما:

دکتر حسین نیک زاد

استاد مشاور:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو:

نرجس مسلمی نژاد

زمان :

98/6/21 ساعت 14

مکان : سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 98/6/20 ساعت 13

رشته ژنتیک

عنوان:

بررسی ارتباط پلی مورفیسم 505A/G + در ژن TAFI با سقط مکرر در زنان مراجعه کننده به مرکز ژنتیک میبد

استاد راهنما:

دکتر مهتا مظاهری

استاد مشاور :

دکتر محمود دهقانی

دانشجو:

راضیه علیوند زمهریری

زمان:

جهارشنبه 98/6/20 ساعت 13

مکان : سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/21 ساعت 16

رشته برق

عنوان :

بررسی تنظیمات موجود رله های فیدر فشار متوسط 10 ترک آباد و تنظیم مجدد هماهنگی بین رله ها و فیوزها با استفاده از شبکه شبیه سازی در نرم افزار ETAP

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

محمدرضا نقیبی زاده میبدی

زمان:

98/6/21 ساعت 16

مکان:

سالن کنفرانس خلیج فارس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/21 ساعت 15

رشته برق قدرت

عنوان :

بررسی حساسیت تأثیرات کنترل اتوماتیک و از راه دور بر قابلیت اطمینان شبکه توزیع شهرک صنعتی جهان آباد

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

محمد نوری

زمان:

98/6/21 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس خلیج فارس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/17 ساعت 17

رشته برق قدرت

عنوان:

طراحی کنترل کننده جهت کاهش هارمونیک و افزایش قابلیت اطمینان

استاد راهنما:

دکتر محمد صادقی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا انتظاری

دانشجو :

ابوالفضل گلنام

زمان:

98/6/17 ساعت 17

مکان :

سالن کنفرانس خلیج فارس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/17 ساعت 16

رشته برق قدرت

عنوان :

بهبود کیفیت توان شبکه توزیع ناحیه 3 یزد

استاد راهنما:

دکتر محمد صادقی

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

حامد قاسمعلیان

زمان:

98/6/17 ساعت 16

مکان:

سالن کنفرانس خلیج فارس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/17 ساعت 18

رشته برق قدرت

عنوان:

جایابی و تعیین ظرفیت UPFC به هدف بهبود همزمان تلفات و پروفیل ولتاژ

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

محمد جوان رأی

زمان :

98/6/17 ساعت 18

مکان :

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/21 ساعت 11:30

رشته زیست شناسی

عنوان:

بررسی ارتباط با پلی مورفیسم rs11077 ژن xpo5 با سقط مکرر با علت ناشناخته در زنان مراجعه کننده به پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

نرگس نوری

زمان:

پنج شنبه 98/6/21 ساعت 11:30

مکان:

سالن کنفرانس