جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/7 ساعت 15

رشته : مشاوره

عنوان:

بررسی نقش تعدیل کنندگی سبک های دلبستگی در ارتباط بین هموابستگی و سلامت روانی در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

جلیل رضی

زمان:

دوشنبه 98/11/7 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/10 ساعت 13

رشته : زیست

عنوان:

بررسی ارتباط بیان miR-485-3P با بیماری Multiple sclerosis

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

مریم فتوحی فیروزآبادی

زمان:

پنج شنبه 98/11/10 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/13 ساعت 16

رشته ژنتیک

عنوان:

بررسی فراوانی ژن های مقاومت به تتراسیکلین tet C , tet B , tet A در ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده از ادرار بیماران بستری در بیمارستان شهید صدوقی یزد

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

استاد مشاور:

دکتر سمانه صدیقی خویدک

دانشجو:

مهدیه السادات ابطحی

زمان :

یکشنبه 98/11/13 ساعت 16

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/10 ساعت 17

رشته برق قدرت

عنوان:

مطالعه بررسی و بهینه سازی اعوجاج هارمونیکی در شبکه قدرت شرکت فولاد ساختمانی یزد

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

دانشجو:

احمد دهقان نیری

زمان :

پنج شنبه 98/11/10 ساعت 17

مکان:

سالن کنفرانس خلیج فارس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/10 ساعت 13

رشته: زیست

عنوان:

بررسی ارتباط بیان miR-485-3P با بیماری Multi sclerosis

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

مریم فتوحی فیروزآبادی

زمان:

پنج شنبه 98/11/10 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/13 ساعت 14:30

رشته: زیست

عنوان:

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های پروبیوتیک بومی از محصولات لبنی سنتی و بررسی خصوصیات کاربردی آن ها

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد کاظمی

استاد مشاور:

دکتر غلامرضا یاسایی

دانشجو:

محمدمهدی ستارزاده

زمان:

یکشنبه 98/11/13 ساعت 14:30

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/13 ساعت 17:30

رشته : زیست

عنوان:

تولید بیوسورفاکتانت توسط باکترهای اسید لاکتیک بومی جدا شده از محصولات لبنی سنتی

استاد راهنما:

دکتر ملیحه شکوه فرد

استاد مشاور:

دکتر محمدجواد کاظمی

دانشجو:

سمیرا حباب

زمان:

یکشنبه 98/11/13 ساعت 17:30

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/8 ساعت 12

رشته : زیست

عنوان:

جداسازی، تعیین حساسیت ضد میکروبی و ردیابی ژن mecA در استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری شده در بیمارستان شهید صدوقی در سال 1398

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد کاظمی

استاد مشاور:

دکتر سیدعلیرضا موسوی

دانشجو:

مینا یزدانی

زمان :

سه شنبه 98/11/8 ساعت 12

مکان: سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/8 ساعت 12

رشته مشاوره خانواده

عنوان:

تأثیر درمان فعال سازی رفتاری بر اساس مدل دیمیدچان بر اضطراب تحصیلی و افسردگی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان اشکذر

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

محدثه ابراهیمی

زمان:

سه شنبه 98/11/8 ساعت 12

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/8 ساعت 15

رشته مشاوره خانواده

عنوان :

تأثیر آشنایی قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی و صمیمیت در دانشجویان متأهل اشکذر

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

سیدمرتضی جوکار

زمان :

سه شنبه 98/11/8 ساعت 15

مکان :

سالن کنفرانس