جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/15 ساعت 12

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن cyp2c9 و اثر آن بر روی دوز مصرف وارفارین در جمعیت بیماران شهر کرمان

استاد راهنما :

دکتر محمدجواد سلطانی بناوندی

دانشجو :

فریده اولیا

زمان : چهارشنبه 96/6/15 ساعت 12

مکان :

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/8 ساعت 8

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم A/G 1385 ژن FGF1 با اندومتریوز در یک جمعیت ایرانی

استاد راهنما :

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو :

فریبا السادات میرجلیلی

زمان :

چهارشنبه 96/6/8 ساعت 8

مکان :

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/15 ساعت 14

رشته علوم سلولی مولکولی

عنوان :

بررسی توانایی چسبندگی سلول های فیبروبلاست به داربست عروقی با استفاده از صمغ گیاه تنگرس (Amygdalus Lycioides)

استاد راهنما :

دکتر علی جبالی

استاد مشاور :

دانشجو :

سیدمرتضی دریایی

زمان :

چهارشنبه 96/6/15 ساعت 14

مکان :

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/15 ساعت 15

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی تغییرات بیان ژن اینتگرین الفا و بتا بعد از مواجهه سلول های فیبروبلاست با داربست عروقی پلی یوراتان

استاد راهنما :

دکتر محمود دهقانی اشکذری

استاد مشاور :

دانشجو:

بهاره پاکزاد

زمان :

چهارشنبه 96/6/15 ساعت 15

مکان :

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/13 ساعت 13

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های شایع در ژن های Prothrombin و PAI-1 ,Factor V(FactorII) و MTHFR در زنان با علایم سقط مکرر

استاد راهنما :

دکتر سیدمصطفی حسینی

دانشجو :

فخرالسادات حسینی

زمان : دوشنبه 96/6/13 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/21 ساعت 13:30

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

بررسی بیوانفورماتیکی وجود دومین های پریونی در پروتئین های مختلف باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و قابلیت هضم آنزیمی آن ها توسط انواع پروتئینازها

استاد راهنما :

دکتر علی بمان جبالی

دانشجو:

حکیمه حسنی نسب

زمان :

سه شنبه 96/6/21 ساعت 13:30

مکان : سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 96/5/29 ساعت 10:30

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

مقایسه دو روش هیستولوژی و الایزا در تشخیص Helicobacter pylori

استاد راهنما :

محمدجواد کاظمی

دانشجو :

فرحناز فتوحی اردکانی

زمان :

شنبه 96/5/29 ساعت 10:30

مکان :

سالن کنفرانس