کلاس جبرانی درس آموزش و پرورش ابتدائی و متوسطه استاد خانم دکتر میرآتشی، جمعه 95/10/2

کلاس جبرانی درس آموزش و پرورش ابتدائی و متوسطه استاد خانم دکتر میرآتشی، جمعه 95/10/2 ساعت 10-12 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی ژنتیک پروکاریوت استاد دکتر سیفتی، جمعه 95/10/10

کلاس جبرانی ژنتیک پروکاریوت استاد دکتر سیفتی، جمعه 95/10/10 ساعت 9 تا 17 برگزار می گردد.

كليه كلاسهاى استاددكترسلطانى (گروه برق) پنجشنبه ٩٥/١٠/٢

كليه كلاسهاى استاددكترسلطانى (گروه برق) روزپنجشنبه ٩٥/١٠/٢ ساعت ١٩-١٣ برگزارنمى گردد

امتحان میان ترم درس فیزیولوژی (ارشد) استاد خانم دکتر صدیقی مورخ 95/10/9

امتحان میان ترم درس فیزیولوژی (ارشد) استاد خانم دکتر صدیقی، پنج شنبه 95/10/9 ساعت 12 برگزار می گردد.