آدرس و کد پستی

Last Updated on

آدرس :  یزد – اشکذر – بلوار دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

کد پستی : 8941673155

پست الکترونیک

Last Updated on

info at iauashkezar.ac.ir

فکس

Last Updated on

035-32725952

تلفن

Last Updated on

035-32725951