همکاری دانشجویی در حوزه فرهنگی

فرهنگ سازی، لازمه موفقیت و پیشرفت است دانشجویانی که علاقه به همکاری در حوزه فرهنگی دانشگاه دارند می توانند با شماره تلفن 03532725951 داخلی 264 تماس داشته باشند. امور فرهنگی دانشگاهی