• ارائه خدمات حضوری تا اطلاع ثانوی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 14:45