روزها و ساعت های کاری کادر اداری دانشگاه در حال حاضر:

یک شنبه تا پنج شنبه

7:30 تا 14