پشتیبانی و تماس با ما

فرم پشتیبانی و تماس با ما

تلفن: 32725951-035

شماره تلفن های داخلی:

دفتر فرهنگ اسلامی 264
روابط عمومی 206
امور مالی 209
صندوق رفاه دانشجویی 208
دبیرخانه 201
نگهبانی251
امور دانشجویی، سلف سرویس و خوابگاه دانشجویی 220
آموزش 256
تحصیلات تکمیلی 206
امتحانات 254
فارغ التحصیلان و نظام وظیفه 244
کارگزینی هیأت علمی 207
ناظر آموزشی 281
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی 210
کارشناسی پژوهشی 206
باشگاه پژوهشگران جوان 207
سایت کامپیوتر 235
کتابخانه 220