پشتیبانی و تماس با ما

فرم پشتیبانی و تماس با ما

  تلفن: 32725951-035

  شماره تلفن های داخلی:

  دفتر فرهنگ اسلامی 264
  روابط عمومی 206
  امور مالی 209
  صندوق رفاه دانشجویی 208
  دبیرخانه 201
  نگهبانی251
  امور دانشجویی، سلف سرویس و خوابگاه دانشجویی 220
  آموزش 256
  تحصیلات تکمیلی 206
  امتحانات 254
  فارغ التحصیلان و نظام وظیفه 244
  کارگزینی هیأت علمی 207
  ناظر آموزشی 281
  مدیر گروه تحصیلات تکمیلی 210
  کارشناسی پژوهشی 206
  باشگاه پژوهشگران جوان 207
  سایت کامپیوتر 235
  کتابخانه 220